Posty

Autko na akumulator

Mercedes na salonach GrankarBaby . Zapraszamy

Zokky Nuvo - Wózek głęboko-spacerowy 2w1

Nowoczesny design, błyszczące detale oraz kolorystyka w najmodniejszych kolorach. Zokky Nuvo sprawdzi się zarówno w wersji sportowej, jak i eleganckiej. Ciekawym dodatkiem jest mała saszetka-nerka, którą bez problemu przymocujesz do wózka, a także zestawisz z modną stylizacją. Dzięki Zokky Nuvo każdy spacer będzie wyjątkowy.
W zestawie z wózkiem znajdziesz przykrycie na nóżki w wersji z gondolą i spacerówką, powiększony daszek, pałąk, torbę, kosz na zakupy, folię przeciwdeszczową oraz moskitierę

Wybory do sejmików – istota, znaczenie i proces

Wybory do sejmików wojewódzkich stanowią istotny element demokratycznego systemu politycznego w Polsce. To wybory, które odbywają się co pięć lat i mają kluczowe znaczenie dla zarządzania regionami. Sejmiki wojewódzkie są organami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim, które odpowiadają za podejmowanie decyzji dotyczących różnorodnych spraw publicznych, takich jak edukacja, zdrowie, infrastruktura czy rozwój gospodarczy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej istocie, znaczeniu oraz procesowi wyborczemu sejmików wojewódzkich.

Istota i znaczenie sejmików wojewódzkich

Sejmiki wojewódzkie są organami samorządu terytorialnego, które działają na szczeblu wojewódzkim. Ich głównym zadaniem jest zarządzanie sprawami lokalnymi oraz podejmowanie decyzji mających wpływ na rozwój danego regionu. Skład sejmików stanowią radni, którzy są wybierani w wyborach powszechnych przez mieszkańców danego województwa. Podstawową rolą sejmików jest ustalanie budżetu województwa oraz planowanie jego wydatków. Decydują one także o rozwoju infrastruktury, edukacji, opiece zdrowotnej, kulturze i wielu innych obszarach życia społecznego i gospodarczego. Działając na szczeblu lokalnym, sejmiki mają lepsze zrozumienie potrzeb i wyzwań danego regionu, co pozwala im podejmować bardziej trafne decyzje. Wybory do sejmików wojewódzkich mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania demokracji lokalnej oraz dla rozwoju poszczególnych regionów. To właśnie poprzez udział w tych wyborach mieszkańcy mogą wpływać na kształtowanie polityki regionalnej oraz wybór osób, które będą reprezentować ich interesy na szczeblu wojewódzkim. Przebieg kampanii wyborczych i wyniki tychże wyborów mają również wpływ na kształtowanie polityki na szczeblu krajowym. Silne wyniki pewnych ugrupowań czy kandydatów w wyborach do sejmików mogą świadczyć o trendach społecznych czy preferencjach wyborców, co z kolei może mieć konsekwencje dla polityki ogólnokrajowej.

Jak wygląda proces wyborczy?

Proces wyborczy do sejmików wojewódzkich obejmuje kilka kluczowych etapów: rejestrację kandydatów, kampanię wyborczą, głosowanie, liczenie głosów i ogłaszanie wyników oraz powstanie sejmiku wojewódzkiego. Kandydaci rejestrują swoje listy, prowadzą kampanię, a wyborcy oddają głosy. Po zliczeniu głosów tworzy się sejmik wojewódzki, który reprezentuje interesy regionu przez kolejną kadencję. Lista kandydatów do sejmiku wojewódzkiego musi zawierać nazwiska przynajmniej 5 kandydatów, a maksymalnie może zawierać tyle nazwisk, ile mandatów jest do obsadzenia w okręgu plus dwa nazwiska, przykładowo w okręgu z 15 mandatami lista może więc liczyć od 5 do 17 nazwisk. Na listach obowiązują parytety wyborcze, to znaczy, że lista musi zawierać przynajmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn. Lista musi być podpisana przez co najmniej 300 wyborców. W okręgach wyborczych do sejmików wojewódzkich wybiera się od 5 do 15 radnych. W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2 000 000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 000 mieszkańców. Sejmik naszego województwa tworzy 48 radnych.

Wybory do sejmików wojewódzkich są kluczowym elementem demokratycznego systemu politycznego w Polsce. To przez udział w tych wyborach mieszkańcy mogą wpływać na kształtowanie polityki regionalnej oraz wybór osób, które będą przedstawiać ich sprawy na szczeblu wojewódzkim. Proces wyborczy do sejmików obejmuje szereg etapów, począwszy od rejestracji kandydatów, poprzez kampanię wyborczą, aż do ogłoszenia wyników i powstania sejmiku wojewódzkiego. Działając na poziomie lokalnym, sejmiki mają istotny wpływ na rozwój danego regionu oraz na kształtowanie polityki na poziomie krajowym.

Kto będzie dbał o Twoją okolicę?

Głosowanie na wójta, burmistrza lub prezydenta stanowi istotny punkt w życiu lokalnych społeczności. Stanowią one fundament demokracji lokalnej, dając nam mieszkańcom możliwość wyboru swojego reprezentanta, który będzie zarządzać naszym miejscem zamieszkania. W Polsce wybory te odbywają się na różnych szczeblach administracyjnych - od gminy po stolicę województwa, przybierając nieco różne formy w zależności od rozmiaru jednostki samorządu terytorialnego. Osoba wybrana na te stanowiska będzie miała wpływ na wiele aspektów życia mieszkańców.

Jak wyglądają wybory na wójta, burmistrza i prezydenta?

Komitet wyborczy, który złożył listy kandydatów na radnych gminy w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie, ma uprawnienia do nominowania kandydatów na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Liczba kandydatów zgłoszonych przez ten komitet w każdym z tych okręgów musi być równa lub większa od liczby radnych wybieranych w danym okręgu.
Proces wyborczy rozpoczyna się od rejestracji kandydatów. Osoby, które chcą kandydować, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia lub uzyskać rekomendację partii politycznych. Po zarejestrowaniu kandydaci przystępują do kampanii wyborczej, podczas której starają się przekonać wyborców do swoich programów i wizji rozwoju lokalnej społeczności. Kampanie te często obejmują spotkania z mieszkańcami, debaty publiczne, a także wykorzystanie różnych mediów społecznościowych i tradycyjnych form reklamy.
W wyborach na wójta, głosowanie odbywa się nawet wtedy, gdy zarejestrowany zostanie tylko jeden kandydat. Jednakże, aby zostać wybranym, kandydat musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli żaden z kandydatów nie osiągnie tego wyniku, to wybór podejmuje rada gminy większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku braku kandydatów, prawo zgłoszenia kandydata przysługuje grupie radnych stanowiącej co najmniej 1/3 ustawowego składu rady. Drugą turę wyborów można przeprowadzić wyłącznie w przypadku wyborów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Ma to miejsce, gdy w pierwszej turze żaden z kandydatów nie zdobędzie więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Druga tura odbywa się 14 dni po pierwszym głosowaniu, czyli 21 kwietnia, i biorą w niej udział tylko dwaj kandydaci, którzy zdobyli największą liczbę głosów w pierwszej turze. Jeśli więcej niż dwóch kandydatów zakwalifikuje się do drugiej tury, o tym, kto weźmie w niej udział, decyduje większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał więcej głosów. Jeśli liczba obwodów jest taka sama dla dwóch lub więcej kandydatów, przeprowadza się losowanie.

Kto i jakie ma kompetencje na poszczególnych stanowiskach?

Wójt, burmistrz i prezydent to osoby, które zarządzają różnymi jednostkami administracyjnymi, a ich kadencja trwa 5 lat. Oto krótkie wyjaśnienie każdej z tych funkcji:
• Wójt kieruje gminą wiejską. Gmina wiejska to taki obszar, gdzie ludzie mieszkają na wsi. Jego zadaniem jest dbanie o codzienne sprawy gminy, jak budowanie dróg, szkół czy placów zabaw. Wójt także reprezentuje gminę na zewnątrz, np. podczas spotkań z innymi wójtami, organami państwowymi czy instytucjami.
• Burmistrz to osoba, która zarządza miastem. Miasto może mieć burmistrza, jeśli ma odpowiednią liczbę mieszkańców. Jego zadaniem jest troszczenie się o sprawy miasta, takie jak utrzymanie ulic, parków, organizowanie imprez czy dbanie o porządek. Podobnie jak wójt, burmistrz reprezentuje swoje miasto, przykładowo podczas spotkań z innymi burmistrzami, instytucjami, itd.
• Prezydent natomiast rządzi dużym miastem, czyli stolicą województwa lub miastem stołecznym, jak Warszawa. Jego zadaniem jest zarządzanie sprawami miasta, takimi jak rozwój gospodarczy, kultura, transport czy zdrowie. Prezydent jest też reprezentantem miasta na arenie krajowej i międzynarodowej, uczestniczy w ważnych spotkaniach i podejmuje decyzje istotne dla całego regionu.
Tak naprawdę, każda z tych funkcji niesie za sobą wiele istotnych obowiązków. Po pierwsze, przygotowywanie propozycji nowych regulacji, które następnie są omawiane i przegłosowywane przez radę gminy. Potem, ustalanie, w jaki sposób te regulacje będą wprowadzane w życie. Po drugie, odpowiedzialność za zarządzanie majątkiem gminnym oraz kontrolę nad budżetem gminy, co oznacza, że wójt musi pilnować, aby pieniądze były wydawane zgodnie z planem i potrzebami społeczności lokalnej. Po trzecie, władza w kwestiach zatrudniania i zwalniania kierowników różnych działów w gminie. Czwartym i ostatnim punktem jest to, że ani wójt, ani burmistrz, ani prezydent nie działają samodzielnie. Ich działania są poddawane kontroli i nadzorowi rady gminy, co oznacza, że muszą pracować w zgodzie z decyzjami podejmowanymi przez tę instytucję. W dużym skrócie: wójt, burmistrz i prezydent są to osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw codziennych w gminie lub mieście, wybierają ich mieszkańcy w demokratycznych wyborach, a ich zadaniem jest dbanie o dobro mieszkańców oraz reprezentowanie ich interesów na różnych szczeblach administracji.

Wybory na wójta, burmistrza i prezydenta to czas, kiedy mieszkańcy mają w swoich rękach klucz do kształtowania przyszłości swojej gminy, miasta lub regionu. Nie jest to tylko formalność czy rutynowe głosowanie – to okazja do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności i wyrażenia swoich poglądów i marzeń. Każdy głos ma znaczenie, bo to właśnie my mieszkańcy decydujemy, kto będzie zarządzał naszą okolicą i reprezentował nasze interesy. To nie tylko wybór lidera, ale również osoby, która będzie dbać o codzienne sprawy – od stanu ulic, poprzez jakość usług publicznych, po inwestycje i rozwój społeczny. Dlatego udział w wyborach na wójta, burmistrza, czy prezydenta to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim szansa na czynny udział w kształtowaniu przyszłości naszego otoczenia.

Wybory do rady powiatu krok po kroku

Rada powiatu, obok rady gminy i sejmików wojewódzkich, jest jednym z podstawowych organów samorządu terytorialnego w Polsce, a ich głównym celem jest dbanie o dobro wspólnoty lokalnej. Można to porównać do lokalnego rządu na danym obszarze, który jest wybierany przez mieszkańców, żeby reprezentować ich interesy przed głównymi władzami powiatu i podejmować istotne decyzje dotyczące tego, co się dzieje w danym regionie. Na przykład, radni decydują o budżecie, inwestycjach, infrastrukturze i innych sprawach, które mają wpływ na życie lokalnej społeczności. Wybory do rady powiatu są częścią ogólnych wyborów samorządowych, które odbywają się w Polsce co 5 lat. Dla nas, mieszkańców, jest to istotne wydarzenie, które daje nam szansę wyboru odpowiednich przedstawicieli naszego regionu, którzy będą podejmować właściwe decyzje w wielu kluczowych i ważnych dla nas sprawach.

Jak przebiegają wybory powiatowe i jaka jest metoda liczenia głosów?

Przebieg wyborów jest typowy i raczej nam wszystkim znany – rozpoczyna się on od kampanii wyborczej, czyli okresu, w którym partie, koalicje i niezależni kandydaci prezentują swoje programy. Później w wyznaczonym terminie obywatele udają się do lokali wyborczych, gdzie oddają swoje głosy na wybrane listy. W wyborach do rady powiatu listy kandydatów muszą zawierać przynajmniej 3 nazwiska, ale maksymalnie mogą mieć tyle nazwisk, ile jest mandatów do obsadzenia w okręgu, plus 2 dodatkowe. Na przykład, jeśli w okręgu jest 10 mandatów, lista może zawierać od 3 do 12 nazwisk. Dodatkowo, lista musi być poparta podpisami co najmniej 200 wyborców. Ważne jest także, aby na liście zachować parytety wyborcze, czyli, co najmniej jedno z 3 nazwisk musi należeć do mężczyzny, a jedno do kobiety. Jeśli lista ma więcej kandydatów, musi ona wtedy zawierać co najmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn.
Po zakończeniu głosowania liczone są głosy, a wyniki ogłaszane publicznie. Głosy liczy się metodą D’Hondta. Metoda D'Hondta jest sposobem przydzielania miejsc w organach reprezentacyjnych (takich jak parlament, rada powiatu) w oparciu o wyniki wyborów proporcjonalnych. Polega ona na kolejnym dzieleniu liczby głosów uzyskanych przez poszczególne listy wyborcze przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3, itd.) i przydzielaniu mandatów tym listom, które uzyskały najwięcej wyników w tych podziałach. Proces ten można zilustrować na przykładzie: jeśli jedna z list uzyskała 10 000 głosów, a druga 5 000, to najpierw dzielimy liczbę głosów każdej listy przez 1, potem przez 2, a następnie przez 3, 4 i 5. Listy, które uzyskały najwyższe wyniki w tych podziałach, otrzymują mandaty. Innymi słowy, im więcej głosów uzyska dana lista, tym więcej miejsc w radzie może zdobyć. Dzięki temu metoda D'Hondta premiuje listy o większym poparciu społecznym, ale także zachowuje element proporcjonalności, dając szansę mniejszym ugrupowaniom na zdobycie mandatów.
Nowo wybrani radni zostają zaprzysiężeni i rozpoczynają nową kadencję. Liczba radnych w radzie powiatu zależy od liczby mieszkańców, dla przykładu w powiatach do 40 000 mieszkańców w radzie zasiada 15 radnych. Jednak liczba ta zwiększa się o 2 radnych na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców. Maksymalna liczba radnych to 29. W naszym powiecie zasiada 19 radnych, a w okręgach wyborczych wybiera się od 3 do 6 radnych.

Czym zajmuje się rada powiatu? Jakie są obowiązki radnego powiatu?

Główną rolą członków rady powiatu jest tworzenie zasad dotyczących życia lokalnej społeczności oraz decydowanie o kierunku rozwoju regionu. To oni wybierają i odwołują członków zarządu oraz ustalają, ile zarabia przewodniczący rady i kto pełni funkcję skarbnika powiatu. Radni mają też za zadanie ustalenie, w jaki sposób zarząd powiatu będzie działał, analizują ich raporty, a także podejmują decyzje dotyczące pieniędzy, czyli budżetu i jego realizacji. Ale to nie wszystko! Rada powiatu również podejmuje decyzje na temat współpracy z społecznościami lokalnymi z innych krajów oraz z organizacjami międzynarodowymi zrzeszającymi te społeczności. W ramach swoich zadań rada również opracowuje programy mające na celu zapobieganie przestępczości, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz utrzymanie porządku publicznego. Dodatkowo angażuje się w walkę z bezrobociem, dbając o dobrobyt lokalnej społeczności.
Na radnych spoczywają również indywidualne obowiązki podejmowania decyzji i działania w sposób zgodny z interesami społeczności, którą reprezentują. Kiedy radny rozpoczyna swoją pracę, pierwszym krokiem jest złożenie ślubowania. To taka obietnica, że będzie wykonywać swoje obowiązki zgodnie z prawem i najlepszymi interesami mieszkańców. Zazwyczaj ślubowanie odbywa się na pierwszym spotkaniu rady. Podstawowym zadaniem każdego radnego jest utrzymywanie bliskiego kontaktu z mieszkańcami, są oni odpowiedzialni za słuchanie sugestii zarówno mieszkańców, jak i organizacji działających na terenie powiatu. Dodatkowo każdy członek rady musi złożyć oświadczenie o swoim majątku – jest to dokument, który zawiera informacje o ich finansach, nieruchomościach, udziałach w firmach i innych zobowiązaniach. To pomaga zapobiec korupcji i zapewnia przejrzystość w działaniach radnych. Radni muszą również uczestniczyć w posiedzeniach rady, gdzie podejmowane są ważne decyzje dotyczące powiatu. To wymaga czasu i zaangażowania, ale jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania samorządu.

Podsumowując, wybory do rady powiatu to nie tylko formalność, to przede wszystkim moment, kiedy społeczność włącza się w kształtowanie przyszłości swojego regionu. Można to porównać do lekcji demokracji, która pokazuje, że każdy głos ma znaczenie, a każdy mieszkaniec może mieć bezpośredni wpływ na zmiany w swoim powiecie. Wybory to przede wszystkim istotny moment, w którym każdy obywatel i każda obywatelka mogą poczuć się ważni i słyszani, a ich głos będzie miał realny wpływ na to, jak będzie wyglądała ich przyszłość.

Gminne wybory radnych – kto, co i dlaczego?

W każdej gminie, zarówno małej wiejskiej, jak i większej miejskiej, istnieje instytucja, która pełni kluczową rolę w jej funkcjonowaniu - rada gminy, rada miejska lub rada miasta. Zacznijmy od wyjaśnienia sobie tych terminów: rada gminy urzęduje w gminach wiejskich, czyli takich na terenie których nie ma miejscowości posiadających status miasta(np. gmina Koszęcin); rada miejska odnosi się do gmin miejsko-wiejskich, a mianowicie gmin na terenie których znajdują się miejscowości o statusie miasta(np. gmina Woźniki); rada miasta zasiada w gminach miejskich, czyli takich, które posiadają status miasta(np. gmina Lubliniec). To właśnie tutaj radni podejmują w naszym imieniu decyzje dotyczące najważniejszych spraw lokalnych. Zanim zagłębimy się w tematy związane bezpośrednio z wyborami, warto przyjrzeć się roli oraz kompetencjom tej instytucji, która ma ogromny wpływ na życie nas wszystkich.

Dlaczego tak kluczowy jest proces wyboru radnych i jakie są ich kompetencje?
Niezależnie od rodzaju i miejsca urzędowania, rada każdej gminy jest organem stanowiącym, który reprezentuje mieszkańców danej gminy i musi wypełniać te same obowiązki. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących funkcjonowania i rozwoju gminy, w zakresie życia społeczności lokalnej, infrastruktury, finansów oraz wielu innych aspektów. Nosi na swoich barkach ciężar wielu istotnych obowiązków, wśród których można wyróżnić między innymi:
• uchwalanie statutu gminy oraz określanie zasad jej funkcjonowania,
• ustalanie wynagrodzenia dla prezydenta/burmistrza/wójta, wyznaczanie kierunków ich działań, oraz analiza sprawozdań z ich działalności,
• uchwalanie budżetu gminy oraz analiza jego wykonania,
• podejmowanie uchwał dotyczących podatków i opłat, które mają wpływ na finanse każdego z nas,
• tworzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań oraz programów gospodarczych, czyli planowanie wyglądu naszej okolicy w taki sposób, żebyśmy mogli jak najlepiej wykorzystać dostępne zasoby (tereny budowlane czy naturalne krajobrazy) i przy tym rozwijać się gospodarczo, społecznie i kulturowo,
• powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy na wniosek wójta,
• kontrola działalności wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, takich jak szkoły, biblioteki, domy kultury oraz jednostek pomocniczych gminy, takich jak sołectwa, dzielnice, osiedla.
Na radnych spoczywają również indywidualne obowiązki. Na początku każdej kadencji radny musi złożyć ślubowanie, najczęściej na pierwszym posiedzeniu rady. Radny ma obowiązek utrzymywania relacji z mieszkańcami i organizacjami miasta oraz przedstawiania ich postulatów władzom. Musi też aktywnie uczestniczyć w pracach rady i innych organów samorządowych. Dodatkowo, radny musi złożyć oświadczenie majątkowe, zawierające informacje o majątku, udziałach, nieruchomościach, dochodach z pracy lub innej działalności zarobkowej i zobowiązaniach finansowych powyżej 10 000 złotych, w tym kredyty i pożyczki oraz warunki ich udzielenia. To wszystko sprawia, że rada gminy pełni kluczową rolę w zarządzaniu lokalnymi sprawami i decyzjami, które bezpośrednio wpływają na życie mieszkańców.

Na czym polegają wybory do rady gminy?
Wybory do rady gminy (do 20 000 mieszkańców - w naszym powiecie wszystkie gminy oprócz gminy Lubliniec) to wybory jednomandatowe, czyli wybory w których każdy wyborca ma możliwość oddania jednego głosu na jednego kandydata w swoim okręgu wyborczym. W praktyce oznacza to, że w każdym okręgu wyborczym jest tylko jeden mandat do obsadzenia, a kandydat, który uzyska najwięcej głosów, zostaje wybrany na ten mandat. Docelowo w radzie zasiada 15 radnych, co oznacza że gminy są podzielone na 15 okręgów, co daje nam w sumie 15 mandatów do obsadzenia. Lista musi być podpisana przez co najmniej 25 wyborców. W przypadku gmin powyżej 20 000 mieszkańców (gmina Lubliniec) tych mandatów jest przynajmniej 5 w danym okręgu, natomiast lista maksymalnie może liczyć 9 nazwisk. Lista musi być podpisana przez co najmniej 150 wyborców. W takiej gminie zasiada 21 radnych oraz na listach obowiązują parytety wyborcze, to znaczy że lista musi zawierać przynajmniej 35% kobiet i 35% mężczyzn. Kadencja, niezależnie od rodzaju gminy, zawsze trwa 5 lat.
System ten jest stosowany głównie w mniejszych jednostkach administracyjnych, takich jak gminy, gdzie liczba mandatów do obsadzenia jest ograniczona. Wybory jednomandatowe mają zwykle tendencję do promowania konkurencji między kandydatami, ponieważ każdy z nich rywalizuje o pojedynczy mandat, co może prowadzić do intensywnych kampanii wyborczych i większej uwagi poświęcanej każdemu kandydatowi przez wyborców.

Wybór radnych ma duże znaczenie dla lokalnej społeczności. To oni reprezentują interesy mieszkańców i podejmują kluczowe decyzje dotyczące życia gminy. Dlatego też, proces wyborczy oraz udział w wyborach są niezwykle istotne dla demokratycznego funkcjonowania lokalnej administracji. Rada gminy to fundament lokalnej władzy, której działania mają znaczący wpływ na rozwój gminy oraz jakość życia jej mieszkańców. Dlatego też, zrozumienie roli oraz kompetencji rady gminy jest kluczowe dla każdego z nas.

Podaruj voucher do SKLEPU DZIECIĘCEGO

Idziesz na pępkowe, odwiedziny, narodziny, chrzest itp. i nie wiesz co kupić ? Kup voucher a obdarowani już najlepiej go wykorzystają
Zapraszamy
#voucher #prezent #narodziny #pepkowe #chrzest

K. MIARKI 12,
LUBLINIEC

Podaruj Voucher do sklepu dziecięcego

Wózki EuroCart w GrankarBaby

Nowości , spacerówki EuroCart.
K. Miarki 12
Serdecznie Zapraszamy

Wyprzedaż ekspozycji

Znajdziesz niższą cenę - dostaniesz rabat przy zakupie ‼
Zapraszamy serdecznie

Międzynarodowy Dzień Puzzli

Puzzle... któż z nas nie lubi ich układać ??
I Ci mali i Ci duzi :)
Zapraszamy po puzzle do GRANKARBABY .
29.01. specjalny Rabat z kodem: puzzleGrankarBaby.
Do zobaczenia

Dzień Babci i Dziadka w GrankarBaby

Zapraszamy po eleganckie body na najwspanialszy dzień w roku jakim jest Dzień Babci i Dziadka.

Stroiki świąteczne

Zakupy na ostatnią minutę też mogą być fajne. Nie masz jeszcze prezentu ? W GrankarBaby znajdziesz prezent nie tylko dla dziecka, ale także dla mamy, teściowej, babci, ciotki itd. Przyjdź i sprawdź. Zapraszamy.

Wyprzedaż wózków Baby Merc

‼ WYPRZEDAŻ ‼
Wózków Baby Merc.
ZAPRASZAMY
K. Miarki 12, Lubliniec

Świat mamy i dziecka

Dojechała tez nowa dostawa odzieży ciążowej.
Welurowe ciepłe getry, ocieplane leginsy, koronkowe biustonosze do karmienia, koszule nocne do karmienia itd...
Zapraszamy

Wózki Bebetto w GrankarBaby Lubliniec

GrankarBaby, K. Miarki 12, Lubliniec
Odkryj Magię Jesieni z wózkami Bebetto,
- Stylowy design:
Ciesz się spacerami po kolorowych liściach z wózkami, które nie tylko gwarantują komfort dla malucha, ale również prezentują się wyjątkowo elegancko.
- Wodoodporny i ciepły:
Jesienne poranki mogą być chłodne, ale wózki Bebetto są gotowe na każdą pogodę! Wytrzymały, wodoodporny materiał ochroni Twojego małego odkrywcę przed deszczem i wiatrem, a dodatkowa warstwa termiczna utrzyma go w cieple podczas chłodniejszych dni.
- Praktyczna Funkcjonalność:
Z myślą o wygodzie rodziców, wózki Bebetto posiadają wiele praktycznych funkcji. Składane siedzisko, regulowane uchwyty, duży kosz na zakupy - wszystko, co potrzebne, by Twoje życie z dzieckiem było jeszcze łatwiejsze!

GOSPODARSTWO PAŃSTWA ULMAN

Gospodarstwo Państwa Ulman
Dane kontaktowe:
tel.: 608 086 241
adres: ul. Piaskowa 12, Pawełki

KLIMZA BYDŁO MIĘSNE

Klimza Bydło Mięsne
Wołowina kulinarna prosto od hodowcy
Dane kontaktowe:
tel.: 609 736 066
adres: ul. Topolowa 4, Łagiewniki Wielkie

SPRZEDAŻ MLEKA I SERA KOZIEGO

Gospodarstwo rolne Brol
Dane kontaktowe:
tel.: 530 013 724
adres: ul. Piaskowa 2A, Woźniki

Pasieka pod Zamkiem Kochcickim

Zapraszamy po miodek do Pasieki Pana Mariusza !
adres: ul. Cicha 28, Kochcice
tel.: 609 307 292

Sklep z art. dla mamy i dziecka

Zapraszamy do sklepu z art. dla mamy i dziecka.
ul. K. Miarki 12, 42-700 Lubliniec

Zapraszamy do współpracy, na zabiegi, do NAS :)

Ranczo z Alpakami

Serdecznie Zapraszamy na "Ranczo z Alpakami" w Lisowicach k. Lublińca.
Mini ZOO pełne ciekawych odmian ptactwa i zwierząt:
-owce
-kozy
-kucyki
-króliki itp...
Znajdziecie państwo wiele atrakcji dla was jak i dla swoich pociech
-zadzwoń lub przyjedź 609 437 925
ZAPRASZAMY

Smaczne Zdrowe Ekologiczne

Zapraszamy do zamówień i zakupu wiejskich pyszności.
Polecamy Ekologiczną Hodowlę Teresy i Dariusza Ulman i zachęcamy do powoływanie się na LOKALNYCH.
-608 089 241 zapraszamy